1. Hotărârea nr. 1 privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de trei luni
 2. Hotărârea nr. 2 privind aprobarea ordinii de zi
 3. Hotărârea nr. 3 privind acoperirea temporară a golului de casă din excedentul bugetului local pe anul 2018
 4. Hotărârea nr.4 privind aprobarea ordinii de zi și suplimentarea ordinii de zi
 5. Hotărârea nr. 5 privind aprobarea întocmirii de documentații tehnice topografice
 6. Hotărârea nr.6 privind aprobarea Raportului asupra activității desfășurate de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2018
 7. Hotărârea nr.7 privind aprobarea Planului de Acțiune care cuprinde măsurile necesare pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole
 8. Hotărârea nr.8 privind aprobarea organizării Rețelei școlare a unităților de învățământ și a structurilor arondate din comuna Vințu de Jos, pentru anul școlar 2019-2020
 9. Hotărârea nr.9 privind acoperirea temporară a golului de casă din excedentul bugetului local pe anul 2018
 10. Hotărârea nr. 10 privind aprobarea cantității de masă lemnoasă din pădurea aflată în proprietatea comunei Vințu de Jos, pentru anul 2019, precum și valorificarea masei lemenoase
 11. Hotărârea nr.11 privind aprobarea cotizației comunei Vințu de Jos la Asociația ”Apa Alba”, pentru anul 2019
 12. Hotărârea nr.12 privind insușirea proiectului stemei comunei Vințu de Jos, județul Alba
 13. Hotărârea nr.13 privind aprobarea Situației terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale, din intravilanul localității Vințu de Jos, conform anexei nr.1 din Legea nr. 15/2013 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
 14. Hotărârea nr. 14 privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Vințu de Jos, județul Alba și atribuirea unor denumiri de străzi
 15. Hotărârea nr.15 privind aprobarea ordinii de zi și suplimentare ordinii de zi
 16. Hotărârea nr. 16 privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Vințu de Jos, județul Alba
 17. Hotărârea nr. 17 privind aprobarea întocmirii unei documentații tehnice topografice
 18. Hotărârea nr. 18 privind declararea apartenței la domeniul public al comunei Vințu de Jos a unui bun recepționat în urma finalizării investiției ”Sistem antiefracție și sistem transmitere date la rezervoare, comuna Vințu de Jos-județul Alba”, modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Vințu de Jos și aprobarea concesionării acestui bun către Operatorul Regional S.C. APA-CTTA S.A. Alba
 19. Hotărârea nr. 19 privind aprobarea unor cheltuieli materiale necesare reparațiilor curente la Căminul Cultural Inuri
 20. Hotărârea nr. 20 privind mandatarea primarului comunei Vințu de Jos pentru contractarea de servicii și asistenă juridică în vederea exercitării unei acțiuni în regres în instană împotriva Asociației Sportive Mureșul Vințu de Jos, pentru recuperarea sumelor alocate din bugetul local al comunei Vințu de Jos
 21. Hotărârea nr. 21 privind acoperirea temporară a golului de casă din excedentul bugetului local pe anul 2018
 22. Hotărârea nr.22 privind aprobarea ordinii de zi și suplimentarea ordinii de zi
 23. Hotărârea nr. 23 privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar al Școlii Gimnaziale ”Iuliu Maniu” Vințu de Jos, a cuantumului și a numărului acestora
 24. Hotărârea nr.24 privind acoperirea temporară a golului de casă din excedentul bugetului local pe anul 2018
 25. Hotărârea nr.25 privind aprobarea cotizației comunei Vințu de Jos la Asociația FLAG din Bazinul Mureșului, Secașelor și a Afluenților Acestora pentru anii 2018-2019 
 26. Hotărârea nr. 26 privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de trei luni
 27. Hotărârea nr. 27 privind aprobarea ordinii de zi
 28. Hotărârea 28 privind aprobarea Bugetului local al comunei Vințu de Jos pentru anul 2019 precum și a programului anual de achiziții și investiții publice pe anul 2019
 29. Hotărârea nr. 29 privind aprobarea întocmirii unei documentații tehnice topografice
 30. Hotărârea nr. 30 privind însușirea propunerii de Plan  Urbanistic General și  Regulamentul Local de Urbanism care urmează să intre pe circuitul de avizare
 31. Hotărârea nr. 31 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Vințu de Jos la data de 31.03.2019
 32. Hotărârea nr. 32 privind aprobarea unei donații imobiliare
 33. Hotărârea nr. 33 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, a taxelor speciale și a limitelor amenzilor,pentru anul 2020
 34. Hotărârea nr. 34 privind încheierea unui act adițional la contractul de delegare nr. 1969/01.08.2008 privind exploatarea, întreținerea și administrarea serviciului public de apă și canalizare din comuna Vințu de Jos , încheiat între Comuna Vințu de Jos și APA CTTA SA ALBA
 35. Hotărârea nr. 35 privind modificarea prin completare a HCL nr. 98 din 19.12.2018 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2019
 36. Hotărârea nr. 36 privind aprobarea NORMELOR PROCEDURALE INTERNE PENTRU PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PROPRIE SIMPLIFICATĂ
 37. Hotărârea nr. 37 privind aprobarea ordinii de zi și suplimentarea ordinii de zi
 38. Hotărârea nr. 38 privind aprobarea Contractului de delegare cu operatorul economic câștigător al licitației
 39. Hotărârea nr. 39 privind aprobarea tarifelor distincte aplicate beneficiarilor serviciului de salubrizare precum și acordarea unui mandat special primarului comunei Vințu de jos pentru a vota actul adițional la Contractul de delegare nr. 223/27.12.2018 în Adunarea Generală a Asociațiilor
 40. Hotărârea nr. 40 privind rectificarea nr.1 a bugetului local al Comunei Vințu de Jos pe anul 2019
 41. Hotărârea nr. 41 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile din comuna Vințu de Jos, județul Alba
 42. Hotărârea nr. 42 privind aprobarea întocmirii unor documentații topografice cu privire la clarificarea situației juridice a imobilelor înscrise în CF nr. 9679, CF nr. 15993, CF nr. 5774, CF nr. 1671
 43. Hotărârea nr. 43 privind respingerea cererii nr. 4610/21.05.2019 formulată de numitul Paliga Mihai
 44. Hotărârea nr. 44 privind modificarea Hotărârii de Consiliu local nr. 96/30.09.2015 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al satului Vințu de Jos, reședință a comunei Vințu de Jos în sensul completării Anexei nr.1 cu 15 noi poziții
 45. Hotărârea nr. 45 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art.3 din HCL nr. 28/24.04.2019 privind aprobarea bugetului local al Comunei Vințu de Jos pe anul 2019
 46. Hotărârea nr. 46 privind înscrierea în cartea funciară a imobilelor din poziția 100, anexa 77-inventarul domeniului public al comunei Vințu de Jos
 47. Hotătârea nr. 47 privind aprobarea ordinii de zi și suplimentarea ordinii de zi
 48. Hotărârea nr. 48 privind rectificarea nr.2 a bugetului local al comunei Vințu de Jos pe anul 2019
 49. Hotărârea nr. 49 privind completarea Hotărârii de Consiliu local nr. 28/24.04.2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Vințu de Jos pe anul 2019
 50. Hotărârea nr. 50 privind însușirea Memoriului tehnic de dezlipre a imobilului teren înscris în CF nr. 5774/ Vințu de Jos și CF nr. 15821/Vințu de Jos și alipirea imobilelor noi într-un singur imobil
 51. Hotărârea nr. 51 privind însușirea Documentației tehnice de alipire a cinci parcele de teren, imobile aparținând domeniului public al comunei Vințu de Jos și aprobarea alipirii acestor imobile
 52. Hotărârea nr. 52 privind însușirea Memoriului tehnic de actualizare date în CF nr. 1671-Vințu de Jos, actualizarea datelor din CF nr. 1671- Vințu de Jos și notarea construcțiilor Școală Generală cls. I-IV Inuri și Cămin cultural Inuri
 53. Hotărârea nr. 53 privind însușirea Memoriului tehnic de dezlipire a imobilului teren înscris în CF nr. 15993/Vințu de Jos în trei loturi și schimbarea categoriei de folosință a lotului 2, din Drum în Curți construcții
 54. Hotărârea nr. 54 privind însușirea Memoriului tehnic de dezlipire a imobilului teren înscris în CF nr. 9679/Vințu de Jos în două loturi și radierea construcției A1.5, nr. cadastral 9679-C5 din  CF nr. 9679-Vințu de Jos
 55. Hotărârea nr. 55 privind mandatarea primarului comunei Vințu de Jos pentru semnarea Contractului pentru prestarea serviciilor de salubrizare și de colectare a cadavrelor de animale de pe domeniul public
 56. Hotărârea nr. 56 privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de trei luni
 57. Hotărârea nr. 57 privind aprobarea ordinii de zi și suplimentarea ordinii de zi
 58. Hotărârea nr. 58 privind rectificarea nr. 3 a bugetului local al Comunei Vințu de Jos pe anul 2019
 59. Hotărârea nr. 59 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Vințu de Jos la data de 30.06.2019
 60. Hotărârea nr. 60 privind aprobarea evealuării imobilului-teren intravilan înscris în CF nr. 10561 și a imobilului-teren intravilan înscris în CF nr. 10562 în vederea concesionării
 61. Hotărârea nr. 61 privind aprobarea Raportului asupra activității desfășurate de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2019
 62. Hotărârea nr. 62 privind constatarea apartenenței terenurilor intravilane cu proprietar Statul Român, la domeniul privat al comunei Vințu de Jos, județul Alba
 63. Hotărârea nr. 63 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Categoria V2-aliniere la prevederile OMAI 75/2019
 64. Hotărârea nr. 64. privind aprobarea ordinii de zi și suplimentarea ordinii de zi
 65. Hotărârea nr. 65. privind rectificarea nr. 4 a bugetului local al comunei Vințu de Jos, pe anul 2019
 66. Hotărârea nr. 66. privind aprobarea cuantumului cotizației datorate Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba, aferentă anului 2019
 67. Hotărârea nr. 67. privind mandatarea primarului comunei Vințu de Jos pentru semnarea completării acțiunii din dos. nr. 927/107/2019 împotriva Asociației Sportive Mureșul Vințu de Jos
 68. Hotărârea nr. 68. privind înscrierea provizorie în Cartea Funciară a imobilelor înscrise în CF nr. 13774, CF nr. 13776, CF nr. 13778, CF nr. 13779 și CF nr. 13780 în favoarea UAT Vințu de Jos-domeniu privat
 69. Hotărârea nr. 69. privind modificarea HCL nr. 17/20.02.2017 privind aprobarea cuantumului taxei specile de salubrizare, a regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare, precum și mandatarea primarului comunei Vințu de Jos pentru semnarea actului adițional la contractul de prestări servicii de salubrizare
 70. Hotărârea nr. 70. privind aprobarea ordinii de zi și suplimentarea ordinii de zi
 71. Hotărârea nr. 71. privind mandatarea primarului comunei Vințu de Jos pentru încheierea unui contract de prestări servicii de lucrări de exploatare forestiere a cantității de 387 mc de masă lemnoasă foioasă aprobată prin HCL nr. 10/2019 din pădurea aflată în proprietatea comunei Vințu de Jos cu un operator economic atestat și modificarea hotărârii de Consiliul Local nr. 10/2019
 72. Hotărârea nr. 72. privind rectificarea nr. 5 a bugetului local al comunei Vințu de Jos pe anul 2019
 73. Hotărârea nr. 73. privind aprobarea folosinței gratuite a imobilelor înscrise în CF nr. 8141 Vințu de Jos, domeniul public al comunei Vințu de Jos, în favoarea Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia
 74. Hotărârea nr. 74. privind modificarea Organigramei și a Statutului de funcții al primăriei comunei Vințu de Jos
 75. Hotărârea nr. 75. privind prelungirea valabilității scrisorii de garantare nr. 141/15.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN
 76. Hotătârea nr. 76 privind aprobarea ordinii de zi
 77. Hotărârea nr. 77 privin mandatarea primarului comunei Vințu de Jos pentru semnarea unui contract de asistență juridică și reprezentare în vederea efectuării unei plângeri la Judecătoria Alba Iulia
 78. Hotărârea nr. 78 privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de trei luni
 79. Hotărârea nr. 79 privind aprobarea ordinii de zi
 80. Hotărârea nr. 80 privind rectificarea nr. 6  a bugetului local al comunei Vințu de Jos pe anul 2019
 81. Hotărârea nr. 81 privind încetarea contractului de prestări servicii de salubrizare încheiat la nivelul UAT Vințu de Jos prin acordul părților și aprobarea încheierii unui nou contract
 82. Hotărârea nr. 82 privind modificarea HCL nr. 17/20.02.2017 privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare, precum și a regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare
 83. Hotărârea 83 privind aprobarea ordinii de zi și suplimentarea ordinii de zi
 84. Hotărârea nr. 84 privind rectificarea nr. 7 a bugetului local al comunei Vințu de Jos, pe anul 2019
 85. Hotărârea nr. 85 privind aprobarea DALI+PT și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul: ”Înființare Centru multifuncțional”
 86. Hotărârea nr. 86 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la ”Construire locuință familială Sp+P, anexe gospodărești și împrejmuire”
 87. Hotărârea nr. 87 privind înscrierea provizprie în Cartea Funciară a imobilului înscris în CF nr. 7981 Vințu de Jos în favoarea UAT Vințu de Jos-domeniu privat
 88. Hotărârea nr. 88 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de administrație a Școlii Gimnaziale ”Iuliu Maniu” Vințu de Jos, pentru anul școlar 2019-2020
 89. Hotărârea nr. 89 privind aprobarea contului de execuție al bugetului comunei Vințu de Jos la data de 30.09.2019
 90. Hotărârea nr. 90 privind aprobarea întocmirii unei documentații tehnice topografice cu privire la identificarea, delimitarea și reglementarea situației juridice pentru imobilul înscris în CF nr. 10272
 91. Hotărârea nr. 91 privind Aprobarea Regulamentului de organizsare și funcționare a Consiliului local al comunei  Vințu de Jos
 92. Hotărârea nr. 92 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului locqal nr. 101/19.12.2018 privind planificarea activităților cultural-artistice și sportiv-recreative pe anul 2019, la nivelul comunei Vințu de Jos
 93. Hotărârea nr. 93 privind aprobarea ordinii de zi și suplimentarea ordinii de zi
 94. Hotărârea nr. 94 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Stoia Vasile Nicolae, declarat urmatorul supleant pe lista Partidului Verde 
 95. Hotărârea nr. 95 privind stabilirea datelor de desfășurare a târgurilor de țară din comuna Vințu de Jos, pe anul 2020
 96. Hotărârea nr. 96 privind însușirea propunerii de concesionare a imobilului-teren intravilan înscris în CF nr. 79501
 97. Hotărârea nr. 97 privind aprobarea evaluării imobilului – teren intravilan înscris în CF nr. 79501 în vederea concesionării
 98. Hotărârea nr. 98 privind rectificarea nr. 8 a bugetului local al comunei Vințu de Jos pe anul 2019
 99. Hotărârea nr. 99 privind aprobarea ordinii de zi
 100. Hotărârea nr. 100 privind rectificarea nr.9 a bugetului local al comunei Vințu de Jos, pe anul 2019
 101. Hotărârea nr. 101 privind aprobarea unor cheltuieli materiale necesare organizării serbării pomului de Crăciun 2019
 102. Hotărârea nr. 102 privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de trei luni
 103. Hotrârea nr. 103 privind aprobarea ordinii de zi și suplimentarea ordinii de zi
 104. Hotărârea nr. 104 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale, a taxelor speciale și limitelor amenzilor, la nivelul unității administrativ-teritoriale Vințu de Jos, pe anul 2020
 105. Hotărârea nr. 105 privind însușirea evaluării imobilului situat în intravilanul comunei Vințu de Jos, înscris în CF nr. 79501, aprobarea Studiului de oportunitate și a concesionării imobilului
 106. Hotărârea nr. 106 privind modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii de Consiliu local nr. 3/30.01.2017, declararea apartenenței la domeniul public al comunei Vințu de Jos a unor bunuri recepționate în urma lucrărilor executate la ”Drum județean DJ 107-Relocare conductă apă hidranți Vurpăr-Părăul lui Mihai-Pâclișa, mun. Alba Iulia, județul Alba” și aprobarea concesionării acestor bunuri către Operatorul Regional SC APA-CTTA SA Alba 
 107. Hotărârea nr. 107 privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Vințu de Jos (PAAR) , pentru anul 2020
 108. Hotărârea nr. 108 privind modificarea Organigramei și Statutului de funcții ale Primăriei comunei Vințu de Jos
 109. Hotărârea nr. 109 privind aprobarea organizării Rețelei școlare a unităților de învățământ și a structurilor arondate din comuna Vințu de Jos, pentru anul școlar 2020-2021