COMUNA VINTU DE JOS, ALBA

RELIEF

Teritoriul Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia “AIDA” este caracterizat de o mare varietate a reliefului: munţi, dealuri, zone depresionare şi lunci. Varietatea reliefului corespunde unei structuri geologice complexe cu o evoluţie îndelungată diferită de la o zonă la alta cu compartimentare tectonică şi asociere petrografică distinctă. Unităţile de relief sunt parte a unităţilor de relief ale Judeţului Alba cu predominanţa culoarului depresionar al Mureşului care structurează gruparea de localităţi din Zona AIDA. Dealurile piemontane ale Trascăului reprezintă treapta intermediară între munţi şi culoarul Mureşului. Se prezintă sub forma unor interfluvii largi ce coboară lin care se pierd în terasele Mureşului. În zona de culoar se individualizează două depresiuni Sebeş – Alba Iulia şi Teiuş, netede, sculptate în formaţiuni pliocene. O caracteristică a văii sunt cele 8 terase ale Mureşului, cu terenuri favorabile agriculturii, şi dezvoltării aşezărilor umane. Localităţi din zona depresionară sunt Alba Iulia, Ciugud, Sântimbru, Teiuş şi parţial Vinţu de Jos.

Clima

Clima zonei, asemeni întregului Judeţ Alba este temperat – continentală cu uşoare nuanţe de excesivitate în zonele mai joase dar moderată şi mai umedă în zona montană. Relieful este factorul ce influenţează climatul. Muntele constituie o barieră orografică, iar culoarul Mureşului favorizează pătrunderea aerului din ambele sensuri- circulaţia vestică peste care se suprapun influenţe ale circulaţiei sud-vestice şi nord-nord-estice.
Clima este influenţată şi de zonalitatea pe verticală impusă de prezenţa munţilor. Se disting astfel două sectoare mari: o climă rece şi umedă în zonele montane şi o climă mai caldă şi mai uscată în regiunile joase, depresionare. Temperatura aerului variază în funcţie de marile unităţi de relief, cu valori mai ridicate pe culoarul Mureşului (medii multianuale cuprinse între 8 şi 9°C) şi mai scăzute la munte (medii de 4°C la înălţimi de 1300 – 1400 m şi 0°C la peste 2000 m).
Cele mai coborâte temperaturi se produc în ianuarie cu medii cuprinse între 3°C şi 10 °C, ca în luna de vară, iulie, să se înregistreze peste 20°C în zona de culoar a Mureşului şi coboară la 20°C în zona celor mai mari înălţimi. La Alba Iulia temperatura minimă absolută a fost de – 31°C iar maxim de 39°C ceea ce corespunde unei amplitudini termice maxime de 70,7°C. Precipitaţiile atmosferice sunt determinate de umiditatea şi nebulozitatea atmosferică. Se remarcă valori destul de ridicate ale umidităţii aerului cuprinse între 75 – 80 % ceea ce reflectă influenţa circulaţiei vestice. Nebulozitatea atmosferică are valori medii anuale de 5,5 zecimi, ceea ce corespunde unei umidităţi relative mai mici de 75 % şi de 6,5 zecimi în zone mai înalte corespunzătoare umidităţi de peste 85 % (Galda de Jos, Ighiu, Meteş, Cricău). Precipitaţiile atmosferice sunt uşor deficitare în zona de culoar şi de podiş cu valori sub 550 mm, iar la înălţimi de peste 1300 m se înregistrează valori cuprinse între 1000 – 1400 m. În depresiunile montane care sunt sub influenţa inversiunilor de temperatură precipitaţiile variază în jur de 800 mm. Precipitaţiile sunt mai abundente la sfârşitul primăverii şi începutul verii când valorile de maxim pluviometric se situează între 75 mm şi 85 mm (Ighiu -78,7 mm) şi 100 mm în zona montană (Zlatna-102,0 mm). Valorile minime se înregistrează la sfârşitul iernii în lunile februarie martie (20-30 mm în regiuni joase şi 45-60 mm în zonele montane). Stratul de zăpadă persistă 30 – 50 zile în zonele joase şi peste 150 zile la înălţimi de peste 1600 m. Grosimea stratului de zăpadă este în medie de 3 – 7 cm în zonele joase, respectiv 35 – 40 cm în zonele cu altitudini peste 1600 m. Pe zona culoarului Mureşului predomină circulaţia sud – estică a vântului (Sebeş 22,1 %, Ighiu 15,6 %) urmată de cea de nord – est (Ighiu 5,7 %) sau de vest (Sebeş 5,1 %, Ighiu 4,8 %). Calmul atmosferic, ca o consecinţă a climatului de adăpost are valori de peste 50 %.

Apele

Apele sunt bogate în peşti: somnul, cleanul, crapul, mreana care populează văile Mureşului şi Târnavei cât şi păstravul ce populează cursurile superioare ale râurilor montane.
Râurile aparţin în exclusivitate bazinului Mureşului.
Marea majoritate a apelor identificate în zona „AIDA” izvorăsc din zona montană şi au cursuri permanente cu mici excepţii în zonele calcaroase.

Solurile

Din punct de vedere al calităţii solului se remarcă în zona AIDA soluri aluvionale fertile de pe albia Mureşului şi afluenţilor săi. În restul teritoriului, pe zonele colinare solurile sunt mai puţin fertile dar pretabile pentru culturi agricole diversificateZona Munţilor Apuseni şi zonele Depresiunii Transilvaniei sunt deosebit de bogate în resurse minerale. Se remarcă depozitele de andezite, dacite, bazalte, zăcămintele de sare, zăcăminte aurifere, cuprifere, polimetalice şi de gaze naturale. Roci utile se exploatează atât din zona montană cât şi din zona depresionară. În perimetrul studiat se exploatează nisipuri, pietrişuri din albiile râurilor(Sântimbru, Vinţu de Jos), bentonita de Ciugud, argile la Sântimbru.