64. Hotararea nr. 64 privind aprobarea Devizului General pentru Modernizare și extindere rețea apă

63. Hotararea nr. 63 privind însușirea memoriului tehnic și dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 3503 în două loturi

62h. Anexa la HCL 62 – consultarea populatiei

62g. Anexa la HCL 62 – memoriu justificativ – PUD hale Vintu de Jos

62f. Anexa la HCL 62 – Studiu geo Guguzza Prim

62e. Anexa la HCL 62 – U00 pl incadrare

62d. Anexa la HCL 62 – U01 situatia existenta

62c. Anexa la HCL 62 – U02 reglementari detaliate

62b. Anexa la HCL 62 – U03 reglementari edilitare

62a. Anexa la HCL 62 – U04 proprietatea asupra terenurilor

62. Hotararea nr. 62 privind aprobare PUD construire hală, depozit, SC Guguzza Prim SRL

61.Hotararea nr. 61 – privind atribuirea denumirii de ,,Strada Nicolae Bălcescu””, imobilului teren înscris în CF nr.79745

60a. Anexe la HCL nr. 60-31.05.2022

60. Hotărârea nr. 60 privind modificarea Hotărârii de Consiliu local nr. 89-27.11.2020

59. Hotărârea nr. 59 privind desemnarea noului reprezentant legal în relația cu AFIR pentru proiectul Modernizare grădiniță

58. Hotărârea nr. 58 privind aprobarea ordinii de zi și suplimentarea ordinii de zi

57. Hotararea nr. 57 – privind încetarea aplicabilității HCL nr. 108-19.11.2021

56. Hotararea nr. 56 – însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea funcției de audit public intern

55d. ANEXA 1 la HCL nr. 55 -organigrama aparatului de specialitate al primarului

55c. Anexa 3 la HCL nr. 55 -Organigrama CL

55b. Anexa 4 la HCL nr. 55 – statul de functii

55a. ANEXA nr. 2 la HCL nr. 55 – stat de functii primarie  Anexa nr. 5 la HCL nr. 55 Stat nominal de functii

55. Hotararea nr. 55 – privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al Primăriei comunei Vințu de Jos

54. Hotararea nr. 54 – Rectificarea nr. 4 a bugetului local al comunei Vintu de Jos pe anul 2022

53. Hotarare nr. 53 privind aprobarea Ordinii de zi și suplimentarea ordinii de zi

52. Hotararea nr. 52 – privind aprobarea închirierii prin licitație publică a pășunilor disponibile, libere de contract, proprietatea publică a comunei

51. Hotararea nr. 51 -revocarea Hotărârii de Consiliu local nr. 10-31.01.2022

50. Hotararea nr. 50 -revocarea Hotărârii de Consiliu local nr.9-31.01.2022

49a. Anexa nr. 1 la HCL nr. 49

49. Hotararea nr. 49 – privind modificarea Hotărârii nr. 66-30.06.2021

48a. Anexe la HCL nr. 48

48. Hotararea nr. 48 -privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane,materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență pentru anul 2022

47. Hotararea nr. 47 – privind revocarea art. 1, art.2, art.4-art.7 din Hotărârea de Consiliu local nr. 27-28.02.2022

46a. Anexa nr. 1 la Hotararea nr. 46 -privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe trimestrul I al anului 2022

46. Hotararea nr. 46 -privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe trimestrul I al anului 2022

45. Hotararea nr. 45 -aprobarea indexarii impozitelor şi taxelor locale și a limitelor amenzilor, pentru anul 2023

44.Hotararea nr. 44 -însușirea evaluării imobilului situat în intravilanul comunei Vințu de Jos, înscris în CF nr. 5690, cu nr. cad.5690

43a. Anexa nr. 1 la Hotararea nr. 43 -aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Vințu de Jos la data de 31.03.2022

43. Hotararea nr. 43 -aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Vințu de Jos la data de 31.03.2022

42. Hotararea nr. 42 – privind atribuirea denumirii de ,,Strada Octavian Goga”, imobilului teren înscris în CF nr. 16080

41. Hotararea nr. 41 – privind rectificarea nr. 3 a bugetului local al comunei Vintu de Jos pe anul 2022

40.Hotararea nr. 40 – aprobare Ordine de zi și suplimentare ordine de zi

39. Hotararea nr. 39 – aprobarea participării la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi

38. Hotararea nr. 38 -prelungirea valabilitatii scrisorii de garantare nr. 677 06.10.2017 de la FNGCIMM SA IFN

37. Hotarare nr. 37 privind aprobarea Ordinii de zi

36. Hotararea nr. 36 privind alegerea presedintelui de sedinta

35. Hotararea nr. 35 – respingerea solicitării locuitorilor străzilor Devei, Vanatorilor si Teilor

34.Hotararea nr. 34 privind atribuirea denumirii de ,,Strada Tudor Vladimirescu”, imobilului teren înscris în CF nr. 6098 Vințu de Jos

33a.Anexa nr. 1 la HCL nr. 33

33. Hotararea nr. 33 privind aprobarea repoziționării imobilului teren înscris în CF nr. 5687 Vințu de Jos

32a. Anexa nr. 1 la HCL nr. 32 -aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Vințu de Jos

32.Hotararea nr. 32 -aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Vințu de Jos

31f.Volum parte scrisa anexa HCL nr. 31

31e. Anexa HCL nr. 31 – 06-AB-VDJ-CM-SF-Camin-vizitare-A3

31d. Anexa HCL nr. 31 – 05-AB-VDJ-CM-SF-05-01-PT-menajer-A4

31c. Anexa HCL nr. 31 – 05-AB-VDJ-CM-SF-05-02-PT-refulare-A4

31b. Anexa HCL nr. 31 – 05-AB-VDJ-CM-SF-05-03-PT-comun-A3

31a. Anexa nr. 1 la HCL nr. 31

31. Hotararea nr. 31 – aprobare indicatori tehnico-economici“ Modernizare stație de epurare și extindere rețea de apă uzată~

30i. A1 SITUATIE EXISTENTA

30h.A2 REGLEMENTARI

30g.A3 PROPRIETATE

30f.A4 ECHIPARE EDILITARA

30e.Certificat de urbanism

30d.Incadrare in PUG Vintu de Jos

30c.Studiu geo (2)

30b.Studiu geo

30a.Studiu pedologic

30. HCL nr. 30 privind aprobare PUZ referitor la “Centru logistic (hale depozitare, birouri, parcare TIR și împrejmuire)”

29. HCL nr. 29 privind aprobarea rectificarii nr. 2 a bugetului local pe anul 2022

28. Hotararea nr. 28 – aprobare Ordine de zi și suplimentare ordine de zi

27c. Anexa nr. 1 la Hotararea nr. 27-2022

27b. Anexa nr. 2 la HCL nr. 27-2022

27a.Anexa nr. 3 la Regulament HCL 27

27. Hotararea nr. 27 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pășunilor disponibile aflate în proprietatea publică a UAT Vințu de Jos

26. Hotararea nr. 26 -privind aprobarea cuantumului cotizației datorate Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS

25a. Anexa la HCL nr. 25 Memoriu justificativ

25. Hotararea nr. 25 partea 1privind aprobarea PUD referitor la Construire platformă, împrejmuire, hale, depozitare, sortare, reciclare și colectare materiale reciclabile

24. Hotărârea nr. 24 privind rectificarea nr. 1 a bugetului local al comunei Vințu de Jos pe anul 2022

23. Hotararea nr. 23 privind aprobarea evaluarii imobilului– teren intravilan înscris în CF nr. 5690 Vințu de Jos în vederea vânzării

22.Hotararea nr. 22 privind modificarea HCL nr. 63-2021

21a.Anexa nr. 1 la HCL nr. 21-2022

21. Hotararea nr. 21 privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar pentru semestrul II -anul 2021-2022

20. Hotararea nr. 20 – aprobare Ordine de zi și suplimentare ordine de zi

19. Hotararea nr. 19 – modificarea HCL nr. 103-2021 cu privire la procedura de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale

18. Hotararea nr. 18 – punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a unui spațiu pentru Asociația GAL VA-VM

17c. Anexa HCL 17 – Memoriu-PUZ-cimitir-Vintu-de-Jos

17b. Anexa HCL 17 – Puz-Infiintare-cimitir-comunal-in-comuna-Vintu-de-Jos

17a. Anexa HCL 17 – Regulament-PUZ-cimitir-Vintu-de-Jos

17. Hotararea nr. 17 – privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal referitor la “Înființare cimitir comunal în comuna Vințu de Jos”

16a. Anexa nr. 1 la HCL nr. 16

16. Hotararea nr. 16 privind modificarea Hotărârii de Consiliu local nr. 11828.12.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale

15a. Anexa 1 la HCL nr. 15

15. Hotararea nr. 15 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici -Modernizare şi extindere reţea de alimentare cu apă potabilă şi uzată

14a. Anexa nr. 1 la Hotararea nr. 14 -privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe trimestrul IV al anului 2021

14. Hotararea nr. 14 -privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe trimestrul IV al anului 2021

13. Hotararea nr. 13 – aprobarea cotizației comunei Vințu de Jos în calitate de membru în GAL din Valea Ampoiului – Valea Mureșului, pentru anul 2022

12. Hotararea nr. 12 – privind aprobarea cotizației comunei Vințu de Jos la Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia (AIDA) aferentă anilor 2019- 2022

11. Hotararea nr. 11 – privind aprobarea cotizației comunei Vințu de Jos la Asociația ,,Apa Alba’’, pentru anul 2022

10b. Anexa 1 la HCL nr. 10 – acord_de_cooperare_privind_orgnizarea_si_exercitarea_activitatii_de_audit_public_intern

10a. Anexa 2 la HCL nr. 10 – Act Aditional la Acordul de cooperare

10. Hotararea nr. 10 – însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea funcției de audit public intern

09e. ANEXA 1 la HCL nr. 9 -organigrama aparatului de specialitate al primarului

09d. Anexa 3 la HCL nr. 9 -Organigrama CL

09c. Anexa 4 la HCL nr. 9 statul de functii

09b. Anexa nr. 2 la HCL nr. 9 – stat de functii primarie anexa nr. 2

09a. Anexa nr. 5 la HCL nr. 9 Stat nominal de functii

09. Hotararea nr. 9 – privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al Primăriei comunei Vințu de Jos

08. Hotararea nr. 8 – privind aprobarea organizării Rețelei școlare pentru anul școlar 2022-2023

07a. Hotararea nr. 7 -Aprobarea bugetului local al comunei Vințu de Jos pe anul 2022 partea I

07. Hotărârea nr. 7 – Aprobarea bugetului local al comunei Vințu de Jos pe anul 2022 partea II

06. Hotararea nr. 6 – privind alocarea sumei pentru infrastructura tehnica şi software în vederea implementării procesului de bugetare participativa

05. Hotararea nr. 5 – aprobare Ordine de zi și suplimentare ordine de zi

04. Hotararea nr. 4 -privind prelungirea valabilitatii scrisorii de garantare nr. 141 15.06.2017 de la FNGCIMM

03. Hotararea nr. 3 -privind acoperirea temporară a golului de casă din excedentul bugetului local pe anul 2021

02. Hotararea nr. 2 – privind aprobarea Ordinii de zi și suplimentarea ordinii de zi

01. Hotararea nr. 1 – privind alegerea presedintelui de sedinta Jicarean Florin