BENEFICII DE ASISTENŢĂ PERSONALĂ ŞI FORMULARE

CE SUNT BENEFICIILE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ?

Beneficiile de asistenţă socială, componentă a sistemului naţional de protecţie socială, sunt măsuri de redistribuţie financiară destinate persoanelor sau familiilor care întrunesc condiţiile de eligibilitate prevăzute de lege, iar serviciile sociale reprezintă ansamblul complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităţilor, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate ori dependenţă, pentru creşterea calităţii vieţii şi promovarea coeziunii sociale.


Principalele tipuri de beneficii de asistenţă socială acordate ţintit anumitor categorii de beneficiari sunt următoarele:

 1. Sprijin acordat familiilor cu venituri reduse
 • Ajutorul social;
 • Ajutorul  încălzire;
 • Alocaţia pentru susţinerea familiei;
 1. Politici familiale
 • Alocaţia de stat pentru copii;
 • Alocaţia de plasament;
 • Indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie;
 1. Sprijin acordat persoanelor cu handicap
 • Drepturi acordate persoanelor cu handicap în conformitate cu Legea nr. 448/2006;
 • Bugetele personale complementare acordate lunar persoanelor cu handicap;
 • Indemnizaţia lunară acordată persoanelor cu handicap grav;

Principalele criterii pe baza cărora se acordă beneficiile de asistenţă socială sunt:

 • evaluarea contextului familial;
 • veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia;
 • condiţiile de locuire;
 • starea de sănătate şi gradul de dependenţă.

Statul acordă beneficiile de asistenţă socială prin autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, în conformitate cu  prevederile legislaţiei în vigoare.

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială derulează prin Agenţiile Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială următoarele beneficii:

 • Alocaţie de stat,  conform Legea nr. 61/1993
 • Alocaţie plasament, conform Legii nr. 272/2004
 • Alocaţie susţinerea familiei, conform Legii nr. 277/2010
 • Indemnizaţie creştere copil OUG nr. 111/2010
 • Stimulent de inserţie OUG nr. 111/2010
 • Indemnizaţii şi ajutoare OUG nr. 111/2010, art. 31,32
 • Ajutoare sociale (VMG), conform Legii nr. 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare
 • Ajutoare refugiaţi, conform Legii nr. 122/2006
 • Indemnizaţie lunară hrană HIV/SIDA, conform Legii nr. 584/2002; HG. nr. 1177/2003
 • Ajutoare de urgenţă, conform Legii nr. 416/2001
 • Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică şi gaze naturale, conform OUG nr. 70/2011 cu modificările şi completările ulterioare
 • Subvenţii pentru asociaţii şi fundaţii, conform Legii nr. 34/1998; HG nr. 1153/2001
 • CASS  aferent   indemnizaţie OUG nr. 111/2010
 • CASS  aferent venitului  minim garantat

Aceste tipuri de beneficii de asistenţă socială  se plătesc prin următoarele modalităţi:

 • Mandat poştal la domiciul beneficiarului;
 • Cont bancar deschis la una  din unităţile bancare care au incheiate  convenţii cu Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, pe a cărei rază teritorială domiciliază/are reşedinţa titularul beneficiului
 • Ştat de plată pentru persoanele care nu au domiciliu sau reşedinţă ( persoane fără locuinţă):
 • SURSAhttp://alba.mmanpis.ro

 

Acte necesare in vederea acordarii venitului minim garantat (ajutor social)

 

Cadru legislativ în vigoare

1.Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

2.H.G. nr. 50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

3.Ordinul Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1474/2011;

4.OUG nr. 124/27.12.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă social

5.Legea nr. 166/09.10.2012 privind apobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă social

6.INSTRUCȚIUNI de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011, cu modificările și completările ulterioare

7.H.G. nr. 778/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile H.G. nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin H.G. nr.38/2011 şi a Normelor metodologice  de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.920/2011;

8.H.G. nr. 1/06.01.2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut în ţară garantat în plată;

9.O.U.G nr. 93/08.12.2016, pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016;

 

Beneficiari

Familiile şi persoanele singure ale căror venituri se situează sub nivelul lunar al venitului minim garantat, au dreptul la ajutor social.
Ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia – Anexa 1 la H.G. 559/2017.

În situația în care solicitarea ajutorului social sau a alocației pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare ori a ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare, se produce ulterior aprobării acordării unuia din drepturile menționate, la solicitarea ulterioară a unui drept se completează cererea și declarația pe propria răspundere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr.1 a.

Pe măsură ce se dezvoltă protocoale de transfer de date şi capacitatea tehnică de comunicare a datelor între instituţii în format electronic, documentele doveditoare privind componența familiei și veniturile membrilor acesteia vor putea fi preluate direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, responsabilă de colectarea şi gestionarea lor, dacă acestea poartă o semnătură electronică extinsă, cu acordul beneficiarului dreptului prevăzut de lege.

Lista documentelor va fi adusă la cunoștința solicitanților prin afișare la sediul primăriei sau prin afișare pe pagina de internet a acesteia.

Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelul venitului minim garantat şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure.

Cuantumul lunar al Venitului Minim Garantat (VMG) este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta ISR a carui valoare este stabilita prin lege la 500 LEI.

Nivelurile pentru VMG sunt următoarele

Persoana singură = 142 lei
Familia formată din 2 persoane =255 lei
Familia formată din 3 persoane = 357 lei
Familia formată din 4 persoane =442 lei
Familia formată din 5 persoane = 527lei
Pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, ajutorul social se mareşte cu 0.073 x ISR =37 lei.

 

Categorii de venituri care nu se iau in calcul la stabilirea venitului net/membru de familie (art. 8 alin (1) din Legea nr. 416/2001):
– alocaţia pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
– alocaţia de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
– bugetul personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
– ajutoarele de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare,
– bursele şcolare, a sumelor acordate în baza art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
– stimulentul educaţional oferit, conform prevederilor Legii nr. 248/2015, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate,
– sprijinul financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare,
– sumele acordate în baza Programului naţional de protecţie socială “Bursa profesională” prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional,
– veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată.”

 

Acte necesare depunerii ajutorului social

a) Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială; Anexa 1 la HG. 599/2017
b) Acte doveditoare privind componenţa familiei:

Actele necesare privind componenta familiei pentru cetăţenii români:
– B.I.(buletin identitate) sau  C.I. (carte de identitate) sau C.I.P (carte de identitate provizorie)

Actele necesare privind componenta familiei pentru cetăţenii străini sau apatrizi
– C.I. – carnet de identitate
– L.S.T. – legitimaţie de şedere temporară
– D.I. – document de identitate
– Certificate de naştere ale copiilor;
– Certificat de căsătorie;
– Certificat deces;
– Hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al minorului, mandatul poştal în care se specifică cuantumul alocaţiei de întreţinere primită de la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Municipiului Bucureşti;
– Actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
– Actul din care rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ la cursuri de zi;
– Acte din care să rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, gr. I sau gr. II de invaliditate pentru persoanele aflate în întreţinere ;
– Actul doveditor privind proprietatea, contract de închiriere locuinţă fond de stat sau chiriaş la proprietar + schiţa locuinţei;
– În cazul divorţului cu copii încredinţaţi se va prezenta hotărârea judecătorească privind pensia de întreţinere;

c) Alte acte:
1. Persoanele apte de muncă care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi vor prezenta dovada faptului că sunt în evidenţa Agenţiei Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru încadrarea în muncă şi nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit sau nu au refuzat participarea la un program de pregătire profesională;
2. Certificat de atestare fiscală;
3. Certificat de venituri eliberat de Administraţia Finanţelor Publice din care să rezulte veniturile realizate;
4. Adeverinţa de la Registrul Agricol
5. În cazul persoanelor singure/familiilor care au resedinţa sau locuiesc fără forme legale pe raza comunei, se va prezenta adeverinţă de la primarul localităţii de domiciliu din care să rezulte că nu beneficiază de ajutorul social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, certificat fiscal din care să rezulte cu ce bunuri (clădiri, terenuri ) figurează pe rol în localitatea respectivă, certificat de venituri din care să rezulte dacă obţine venituri din activităti pe cont propriu;
6. Certificat medical privind incapacitatea de muncă ( acolo unde este cazul);
7. Talon şomaj;
8. Adeverinţa de elev în care se va specifica dacă repetă sau nu anul şcolar şi numărul de absenţe dacă este cazul;
9.Talon pensie + Decizie pensie;
10. Persoana inaptă de muncă trebuie să prezinte decizie pentru pierderea capacităţii de muncă (gradul I sau II invaliditate);
13. În cazul femeilor peste 63 ani si bărbaţii peste 65 ani care nu au nici un fel de pensie se va prezenta declaraţie din care să rezulte aceasta;
14. Talon pensie de urmaş + decizie în cazul copiilor care au părinţi decedaţi;
15. În cazul salariaţilor adeverinţa eliberată de angajator în care se va specifica salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii de ajutor social, cu precizarea dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă, precum şi valoarea acestora;

 

Condiţii de acordare

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, precum şi celelalte acte doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate.

 

Pentru soluţionarea cererii privind acordarea ajutorului social, se va afectua ancheta socială la domiciliul său, după caz la reşedinţa solicitantului, ori la locul desemnat de solicitant în cazul celor fără locuinţă.
Acordarea sau, după caz, neacordarea dreptului la ajutor social se face prin Dispoziţia scrisă a primarului, iar plata efectivă ca urmare a decizie Directorului executive al Agenţiei Judeţene de Plăţi şi Inspecţie Socială. În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la ajutorul social, se efectuează anchete sociale la interval de 6 luni.

 

Obligaţii ale beneficiarilor de ajutor social

După stabilirea dreptului de ajutor social, titularul ajutorului social are următoarele obligaţii:
a) să comunice primarului, în scris, orice modificare intervenită cu privire la domiciliul, veniturile şi la numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit aceasta;
b) să furnizeze toate informațiile necesare pentru efectuarea anchetei sociale;
c) să efectueze sau, după caz, să asigure prin alte persoane apte de muncă din familie, efectuarea orelor de muncă în folosul comunităţii.
Persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social şi care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, potrivit legii, au obligaţia de a nu refuza un loc de muncă oferit sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională.

 

Prin persoană aptă de muncă se înţelege persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are vârsta cuprinsă între 16 ani şi vârsta standard de pensionare;
b) nu urmează o formă de învăţământ cursuri de zi prevăzută de lege;
c) are starea de sănătate şi capacitatea fizică şi psihică corespunzătoare, care o fac aptă pentru prestarea unei munci.
Incapacitatea fizică şi psihică este dovedită cu acte eliberate în condiţiile legii.

Face excepţie de la îndeplinirea obligaţiilor amintite persoana aptă de muncă şi care se află în una dintre următoarele situaţii:
a) asigură creşterea şi îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii în vârstă de până la 7 ani şi până la 18 ani în cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protecţia copilului;
b) asigură îngrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane vârstnice dependente care nu beneficiază de asistent personal sau îngrijitor la domiciliu, în condiţiile legii;
c) participă la un program de pregătire profesională;
d) este încadrată în muncă.

 

În vederea verificării îndeplinirii de către beneficiari a obligației mai sus, primarii transmit agențiilor teritoriale lista persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social – anexa nr.11 la normele metodologice.
Situația nominală cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au încadrat în muncă, inclusiv care au plecat cu contract de muncă în străinătate, au refuzat un loc de muncă oferit sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională, cuprinde şi informaţiile furnizate, conform legii, de furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă din sectorul public sau privat, acreditaţi conform Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi va fi comunicată către AJPIS şi primăriilor în vederea modificării-încetării drepturilor.

ATENŢIE! Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în această listă ( – bunuri care trebuie să se afle în stare de funcţionare şi să nu fie utilizate în activitatea autorizată,)   nu beneficiază de ajutor social:

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

Bunuri imobile
1 Clădiri  sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile*
1 Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechimemai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de oricefel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrarea gricolă: presă de ulei, moară de cereal
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mechanic sau electric
*) Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
Terenuri/animale şi/sau păsări
1 Suprafeţe de teren extravilan, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respective suma de 2.500 euro pentrufamilie

Recuperarea sumelor încasate necuvenit, cu titlu de ajutor social se realizează în condițiile prevăzute de art. 21 din lege
(1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor social se recuperează de la titularul dreptului ajutorului în termenul general de prescripţie prevăzut de art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
(2) Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor social se face de către agenţia teritorială, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015.
(3) Pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit, titularul semnează un angajament de plată la solicitarea dreptului, aceste sume putând fi recuperate şi din alte drepturi plătite de agenţia teritorială. În situaţia în care titularul refuză semnarea angajamentului de plată, recuperarea sumelor plătite necuvenit se face, potrivit legii, direct de la beneficiar.
În situaţia în care beneficiarul ajutorului social este familia, iar titularul ajutorului social a decedat, recuperarea sumelor încasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, se va face de la ceilalţi membri ai familiei cu capacitate de exercițiu deplină a drepturilor civile, în calitate de beneficiari ai dreptului, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin.(1), precum şi ale art.32, dacă situaţia de fapt impune schimbarea titularului şi modificarea cuantumului ajutorului social.”

 

Începând cu data de 01.01.2011 a fost  adoptată Legea  nr. 277/2010, privind alocația pentru susținerea  familiei, data la care a fost abrogate Ordonanța de Urgență nr.105/2003, privind alocația familială complementară de  susținere pentru   familia monoparentală.

Principalele prevederi ale  noului act normative sunt:

Stabilirea  limitei maxime de venituri  până la care se acordă alocația la 530 lei/ membru de familie.

Familiile care au în întreținere copii de vârstă şcolară, beneficiază de alocaţie în condiţiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învățământ organizate potrivit legii, cu excepţia celor care le întrerup din motive medicale, şi nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.

Pentru familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară cu handicap grav sau accentuat şi care nu frecventează o formă de învățământ, organizată în condiţiile legii, alocaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap şi a dovezii eliberate de direcţiile de asistenţă socială, prin care se atestă faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nicio formă de învătământ, prevazută de lege.

Diferențierea acordării alocațiilor familiale în  functie de veniturile familiilor și numărul de copii din familie, respectiv stabilirea a două transe de venituri astfel:

 

FAMILIA CU 2 PĂRINȚI (complementară)

                                                                                   Cuantum nou

VENITURI  0-200 LEI 1 copil 82 lei
2 copii 164 lei
3 copii 246 lei
4 sau mai mulți copii 328 lei
VENITURI  201-530 LEI 1 copil 75 lei
2 copii 150 lei
3 copii 225 lei
4 sau mai mulți copii 300 lei

 

 

FAMILIA CU 1 PĂRINTE (monoparentală)

 

                                                                                    Cuantum nou

VENITURI  0-200 LEI 1 copil 107 lei
2 copii 214 lei
3 copii 321 lei
4 sau mai mulți copii 428 lei
VENITURI  201-530 LEI 1 copil 102 lei
2 copii 204 lei
3 copii 306 lei
4 sau mai mulți copii 408 lei

 

PLAFON MAXIM 530 LEI / MEMBRU DE FAMILIE

Acordarea alocaţiei este condiţionată de nedeţinerea în proprietate / folosinţă de către solicitant a unuia dintre bunurile prevăzute în tabelul de mai jos:

 

 

BUNURI IMOBILE
1. Clădiri sau alte spatii locative în afara locuinței de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate;
BUNURI MOBILE
2. Aparatura electronica: camera video, amplificatoare audio, copiatoare;
3. Obiecte de valoare: tablouri si obiective de arta, obiective ornamentale , bijuterii sau monezi din metale prețioase, obiecte de cristal și porțelan de mare valoare, blănuri de valoare mare, in stare vandabila;
MIJLOACE DE TRANSPORT
4. Motociclete si autoturisme cu o valoare mai mica de 10 ani
AUTOVEHICULE:
5. Autoutilitare
6. Autocamioane cu sau fără remorci
7. Rulote
8. Șalupe
9. Bărci cu motor
10. Scutere de apa
11. Iahturi
12. Autobuze
13. Microbuze
UTILAJE AGRICOLE
14. Tractor
15. Combina autopropulsata
UTILAJE DE PRELUCRARE AGRICOLA
16 Presa de ulei
17 Moara de cereale
UTILAJE DE PRELUCRAT LEMNUL
18 Gater
19 Alte utilaje acționate hidraulic, mecanic sau electric
20 Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei
TERENURI
21. Terenuri intravilane, inclusive cel pe care se afla locuința de domiciliu, cu suprafața mai mare de 1000 mp in zona urbana si 2000 mp in zona rurala;
22. Terenuri extravilante în zona colina de șes și de munte cu potențial producție cu suprafața mai mare de 1,5 ha pentru familiile cu 1-3 membrii si 2 ha pentru familiile cu peste 3 membrii;
CATEGORII DE ANIMALE / PASARI
23. Peste 2 bovine
24. Peste 3 porcine
25. Peste 5 ovine / caprine
26. Peste o cabaline
27. Peste 10 capete de iepuri de casa
28. Peste 25 capete de păsări
29. Peste 5 familii de albine
30. Crescătorii a căror producție se comercializează

 

 

Familiile şi persoanele singure care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani,  beneficiază de alocația pentru susținerea familiei  dacă acestea realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 530 lei.

Se consideră familie si bărbatul si femeia necăsătoriți, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc si gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează in ancheta socială.

 

Acte   necesare

 1. Cerere tip ;
 2. Xerocopii după:
 • buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie ale tuturor membrilor familiei, care au împlinit 14 ani;
 • hotărâre de încredințare a copilului si de stabilire a pensiei de întretinere, care trebuie sa fie definitivă și irevocabilă
 • livret de familie;
 • certificate de naştere copii;
 • Situațiile care nu sunt evidențiate în livretul de familie se dovedesc cu următoarele documente:

–       hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este declarat/declarată dispărut/dispărută;

–       hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;

 

Alte acte necesare:

 1. adeverință eliberată de la școala la care sunt înscriși copiii, care urmează o formă de învățământ, în care să se specifice dacă beneficiază de bursă școlară și cuantumul acesteia;
 2. adeverință eliberată de angajator în care să se specifice venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, pentru toți membrii familiei care sunt salariați cu mențiunea dacă primesc sau nu bonuri valorice.
 3. adeverință eliberată de administrator  în care să menționeze nominal persoanele care locuiesc la adresa menționată de solicitant;
 4. cupon de pensie;
 5. cupon de șomaj;
 6. certificat fiscal eliberat de Administrația Finanțelor Publice SOȚ ȘI SOȚIE;
 7. certificat de rol fiscal pentru imobile (case și terenuri), autovehicule, eliberat de Primărie; SOȚ , SOȚIE, COPII
 8. copie talon maşină  (dacă este cazul)
 9. dosar cu șină;

ALOCATIE DE STAT/INDEMNIZATIE DE CRESTERE A COPILULUI/STIMULENT DE INSERTIE

 1. ALOCATIE DE STAT2.CONCEDIU +INDEMNIZAŢIE CERŞTERE COPIL3.STIMULENT DE INSERTIE4. CONTACT

 

1. ALOCAŢIA DE STAT

 

Alocația de stat se plătește, prin intermediul Agenției de Plăți și Inspecție SocialăAlba, unuia dintre părinți, tutorelui, curatorului, persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei căreia i-a fost încredințat copilul în vederea adopției, în condițiile legii.

Beneficiază de alocația de stat copiii cu vârsta cuprinsă între:

 • 0-2 ani (cu un cuantum de 300 lei/lună);
 • 2-18 ani (cu un cuantum de 150 lei/lună).

 

Actele necesare întocmirii dosarului pentru obținerea alocației de stat se depun la sediul Primăriei Vințu de Jos-Comp.Asistenţă socială , din localitatea Vințu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 47, în intervalul orar 08:00-16:00. 

 • Cerere tip ;
 • Notă de informare ;
 • Declarații ambii părinți – solicitate de către Agenția de Plăți și Inspecție Socială ;
 • Acte de identitate ale reprezentanţilor legali – xerocopie și original;
 • Certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul – xerocopie și original;
 • Certificatul de căsătorie – xerocopie și original;
 • Pentru persoanele care au sau au avut calitatea de lucrător migrant, se va anexa la dosarul de alocație de stat și documente justificative, inclusiv cele care să ateste adresa precum și numărul de asigurare din celălalt stat membru U.E.;
 • Dosar cu șină;
 • Extras de cont pe numele titularului alocaţiei (dacă se doreşte plata în cont);
 • Opis (care poate fi descarcată de ;
 • Declaratie cetateni straini (care poate fi descarcată de;
 • alte acte solicitate, după caz: hotărâre de divorţ; hotărâre judecătorească de încredinţare, încredinţare în vederea adopţiei, de plasament, de plasament în regim de urgenţă, de instituire a tutelei; certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap etc.
  Alte documente, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare.

 

ATENȚIE! Actele se vor prezenta în original şi xerocopie.

 

2. CONCEDIUL ȘI INDEMNIZAȚIA LUNARĂ PENTRU CREȘTEREA COPILULUI

 

Beneficiază de concediu pentru creșterea copilului, precum și de o indemnizație lunară în cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, persoanele care au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (venituri din salarii, venituri din activități independente, venituri din activități agricole, așa cum sunt definite de această lege) sau dacă s-au aflat într-una din situațiile considerate asimilate stagiului de cotizare, prin lege. Indemnizația se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilitate.

Beneficiarul indemnizației pentru creșterea copilului până la 2 ani, respectiv 3 ani este obligat să comunice în scris, orice modificare intervenită în situația sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plății drepturilor, în termen de 15 zile lucrătoare de la apariția acesteia.

De indemnizația lunară beneficiază, opțional, oricare dintre părinții firești ai copilului sau una dintre persoanele care a adoptat copilul, căreia i s-a încredințat copilul în vederea adopției sau care are copilul în plasament ori în plasament de urgență, precum și persoana care a fost numită tutore.

Cererea pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului, însoțită de actele doveditoare, se depune în cel mult 60 zile lucrătoare de la încetarea concediului de maternitate, indiferent de părintele care depune dosarul (concediul de maternitate este format din prenatal și postnatal, este de maximum 126 zile și are dreptul doar mama; concediile pentru sarcină și lăuzie se pot compensa între ele, în funcție de recomandarea medicului și de opțiunea persoanei beneficiare, în așa fel încât durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 de zile calendaristice, după data de naștere a copilului).

Cererea se depune la sediul Primăriei Vințu de Jos-Comp.Asistenţă socială , din localitatea Vințu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 47, în intervalul orar 08:00-16:00.   și se transmite spre soluționare Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială Alba.

Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială Alba soluționează cererea, prin decizie de aprobare sau respingere a acesteia și efectuează plata indemnizației pentru cererile aprobate.

 

Actele necesare întocmirii dosarului pentru obținerea indemnizației pentru creșterea copilului se depun la  sediul Primăriei Vințu de Jos-Comp.Asistenţă socială , din localitatea Vințu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 47, în intervalul orar 08:00-16:00. 

 • Cerere tip 
 • Notă de informare ;
 • Declarații ambii părinți – solicitate de către Agenția de Plăți și Inspecție Socială ;
 • Adeverința tip eliberată de către angajator (care poate fi descărcată de ;
 • Dovada eliberată de autorităţile competente sau de angajatori, din care să rezulte data de la care solicitantul se află în concediu pentru creşterea copilului (decizia de suspendare a contractului de muncă);
 • Certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul – xerocopie și original;
 • Acte identitate părinţi – xerocopie și original;
 • Certificat de căsătorie – xerocopie și original;
 • În situația în care părinții copilului nu sunt căsătoriți, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condițiilor pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului se demonstrează prin efectuarea anchetei sociale (document ce va fi inclus în dosarul pentru acordarea dreptului împreună cu celelalte acte doveditoare), numai în situația în care drepturile sunt solicitate direct de către tatăl copilului.
 • Opis ;
 • Declaratia celuilalt parinte ;
 • Declarație titular ;
 • Extras de cont pe numele titularului stimulentului de inserție pentru creșterea copilului (dacă se doreşte plata în cont);
 • Împuternicire – în cazul în care persoana îndreptățită nu poate fi prezentă la depunerea dosarului, își poate numi un reprezentant printr-o împuternicire (care poate fi descarcată de aici);
 • Dosar cu şină;
 • Alte acte, după caz:
  • Certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap;
  • Adeverinţa eliberată de medicul specialist privind certificarea naşterii înainte de termen;
  • Hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei;
  • Hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei;
  • Hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului;
  • Decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului său, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;
  • Hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
  • Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, îndreptăţită să beneficieze de indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului său, după caz, prin hotărâre judecătorească;
  • Dovada eliberată de angajator sau alt plătitor, din care să rezulte că persoana îndreptăţită a realizat timp de 12 luni in ultimii 2 ani anteriori naşterii copilului venituri din salarii, sau, după caz, de autoritatea competentă, în caz de dizolvare, faliment ori lichidare judiciară a angajatorului;
  • Dovadă privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut copilul şi/sau, după caz, dovadă privind venitul calculat în vederea platii anticipate a impozitului, precum şi copia deciziei de impunere, eliberate de autorităţile competente, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din activităţi agricole. În situaţia în care una dintre aceste dovezi nu poate fi eliberată, persoana îndreptăţită prezintă o declaraţie pe propria răspundere privind realizarea acestor venituri, în condiţiile prevăzute de Codul penal;
  • Dovada eliberată de autorităţile competente, în cazul persoanelor care realizează venituri profesionale neimpozabile;
  • Adeverinţa eliberată de plătitorul indemnizaţiei de maternitate, de angajator sau, după caz, de Casa Teritoriala de Asigurări de Sănătate ori de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
  • Copia contractului de muncă sau, după caz, dovada eliberată de angajatori ori de autorităţile competente străine sau române, tradusă şi legalizată, care să ateste realizarea de venituri profesionale pe baza unor contracte individuale de muncă în străinătate, potrivit acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state;
  • Adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar, care să ateste frecventarea cursurilor fără întrerupere;
  • Alte documente, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului.

 

ATENȚIE! Actele se vor prezenta în original şi xerocopie.

 

Actele necesare pentru indemnizația de creștere a copilului în cazul în care veniturile sunt realizate din:

PFA

 • pentru anul anterior de la Administrația Financiară, decizia de impunere definitivă;
 • pentru anul în curs de la Administrația Financiară, decizia privind veniturile estimate, după depunerea Declarației 220 rectificată, în urma suspendării activității;
 • rezoluția de la Camera de Comerț privind suspendarea activității;
 • declarația pe propria răspundere că în anul următor va aduce dovada de la Administrația Financiară, cu privire la veniturile realizate pentru anul în curs;
 • declarația pe propria răspundere cu privire la concediul de maternitate sau adeveriță, după caz, cu perioada și sumele încasate;
 • declarația celuilalt părinte privind concediul de maternitate, unde este cazul.

 

Termen de depunere – 30 zile înainte de suspendare sau 60 de zile lucrătoare de la terminarea concediului de maternitate sau, după caz, de la data nașterii copilului.

 

DREPTURI DE AUTOR

 • pentru anul anterior de la Administrația Financiară decizia de impunere definitivă;
 • pentru anul în curs, adeverința care să cuprindă perioada în care au fost realizate veniturile și tabel explicit cu:
  • veniturile brute pe toate lunile;
  • ce contribuții sociale i s-au reținut (CAS, șomaj, etc.);
  • cât impozit i s-a reținut (10% sau 16%);
  • venit net.
 • declarația pe propria răspundere că în anul următor va aduce dovada de la Administrația Financiară, cu privire la veniturile realizate pentru anul în curs;
 • dovada suspendării activității (decizie, act adițional, etc.).

 

CONVENȚII CIVILE, CONTRACTE DE COMISION SAU ALTE VENITURI ASIMILATE SALARIILOR

 • adeverința de la angajator (ANEXA 2), în care să se prezinte în mod clar cât impozit i s-a reținut la sursă (10% sau 16%). Daca i s-a reținut doar 10% impozit, să aducă de la Administrația Financiară ca în cazul veniturilor din PFA;
 • dovada suspendării activității (decizie, act adițional, etc.).

 

PROFESIA DE AVOCAT

 • pentru anul anterior de la Administrația Financiară decizia de impunere definitivă;
 • pentru anul în curs de la Administrația Financiară, decizia privind veniturile estimate, după depunerea declarației 220 rectificată, în urma suspendării activității;
 • declarația pe propria răspundere că în anul următor va aduce dovada de la Administrația Financiară, cu privire la veniturile realizate pentru anul în curs;
 • adeverință cu perioada și sumele încasate, de la CASMB, de Casa de Asigurări a Avocaților sau de la OPSNAJ și declarație pe propria răspundere cu privire la concediul de maternitate când nu a beneficiat, după caz;
 • declarația celuilalt părinte privind concediul de maternitate, unde este cazul.

 

ATENȚIE! Actele se vor prezenta în original şi xerocopie.

 

NOTĂ

Nivelul indemnizaţiilor lunare se majorează se majorează cu 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată, începând cu al doilea copil, cât și pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi. Termenul de depunere al dosarului privind suprapunerea de nașteri este de 60 de zile înainte de împlinirea vârstei de 2 ani a primului copil.

3. STIMULENTUL DE INSERȚIE

 

Stimulentul de inserție este în cuantum de 650 lei/lună până la vârsta 3 ani (4 ani pentru copilul cu dizabilitate). În situația în care persoana îndreptățită realizează venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu dizabilitate, incluzând și perioada prevăzută la art. 11 alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 111/2010, stimulentul de inserție se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap.

 

Stimulentul de inserție se cuvine după cum urmează:

 • începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea profesională după concediul de maternitate (postnatal) şi realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;
 • de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;
 • de la data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;
 • de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situații, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute mai sus;
 • începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizaţiei pentru creşterea copilului realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului Fiscal și plata acesteia se suspendă, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.

 

Actele necesare întocmirii dosarului pentru obținerea stimulentului de inserție se depun a sediul Primăriei Vințu de Jos-Comp.Asistenţă socială , din localitatea Vințu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 47, în intervalul orar 08:00-16:00.

 • În situatia în care, persoana îndreptăţită (mama, tatăl, persoana care a luat în plasament un copil, a fost numită tutore) a beneficiat de indemnizaţie creştere copil şi îşi reia activitatea :
  • Cererea pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului/stimulentului de inserţie ;
  • Notă de informare ;
  • Declarații ambii părinți – solicitate de către Agenția de Plăți și Inspecție Socială;
  • Adeverinţă completată corect de angajator ;
  • Actul de identitate al solicitantului – xerocopie și original;
  • Actul de identitate al celuilalt părinte – xerocopie și original;
  • Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul – xerocopie și original;
  • Certificatul de căsătorie – xerocopie și original;
  • Dovada reluării activităţii (decizie, ordin, dispoziţie, act adiţional);
  • Declaratia celuilalt parinte ;
  • Extras de cont pe numele titularului stimulentului de inserție (dacă se doreşte plata în cont);
  • Opis );
  • Împuternicire – în cazul în care persoana îndreptățită nu poate fi prezentă la depunerea dosarului, își poate numi un reprezentant printr-o împuternicire
  • Dosar cu şină;
  • Alte documente, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare.
 • În cazul în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea fără a beneficia de indemnizaţie creştere copil:
  • Cererea pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului/stimulentului de inserţie ;
  • Notă de informare ;
  • Adeverinţă completată corect de angajator;
  • Dovada eliberată de către angajator, că persoana îndreptățită realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit;
  • Cererea pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului /stimulentului de inserţie;
  • Actul de identitate al solicitantului – xerocopie și original;
  • Actul de identitate al celuilalt părinte – xerocopie și original;
  • Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul – xerocopie și original;
  • Certificatul de căsătorie – xerocopie și original;
  • Extras de cont pe numele titularului alocaţiei (dacă se doreşte plata în cont);
  • Opis ;
  • Dosar cu şină;
  • Alte documente, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare.

 

ATENȚIE! Actele se vor prezenta în original şi xerocopie.

 

De indemnizație pentru creșterea copilului/stimulentul de inserție pot beneficia și persoanele care timp de 12 luni în ultimii 2 ani anterior datei de naștere a copilului au fost în următoarele situații:

 1. Au beneficiat de indemnizație de șomaj, stabilită conform legii, sau au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condițiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;
 2. S-au aflat în evidența agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă,, în vederea acordării indemnizației de șomaj;
 3. Au beneficiat de concedii și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate prevăzute de O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Au beneficiat de concedii medicale și de indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată;
 5. Au beneficiat de pensie de invaliditate, în condițiile legii;
 6. Se află în perioada de întrerupere temporară a activității, din inițiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
 7. Au beneficiat de concediu și indemnizație lunară pentru creșterea copilului;
 8. Au beneficiat de concediu și indemnizație lunară pentru creșterea copilului cu handicap;
 9. Au beneficiat de concediu fără plata pentru creșterea copilului;
 10. Se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată și începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată, așa cum este aceasta definită de Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Și-au însoțit soțul/soția trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;
 12. Au efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, au fost concentrați, mobilizați sau în prizonierat;
 13. Frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învățământului preuniversitar sau, după caz, universitar și postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, organizat potrivit legii, în țară sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu excepția situației de întrerupere a cursurilor din motive medicale;
 14. Au calitatea de doctorand, în condițiile prevăzute de art. 20 și 21 din H.G. nr. 567/2005 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificările ulterioare;
 15. Se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ preuniversitar și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
 16. Se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învățământului preuniversitar, organizat potrivit legii, și începerea învățământului universitar, cursuri de zi, în același an calendaristic;
 17. Se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licență sau de diplomă, și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
 18. Se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licență sau de diplomă, și începerea, în același an calendaristic, a învățământului postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
 19. Se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ postuniversitar, cursuri de zi, și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
 20. Se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învățământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învățământului preuniversitar, universitar și postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, organizat potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în șomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor;
 21. Au beneficiat de concediu fără plata pentru a participa la cursuri de formare și perfecționare profesională din inițiativa angajatorului sau la care acesta și-a dat acordul, organizate în condițiile legii;
 22. Se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învățământului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licență organizat în prima sesiune, și începerea primului rezidențiat după absolvire.

 

În vederea acordării drepturilor de indemnizație pentru creșterea copilului și stimulentul lunar/stimulentul de inserție persoanele care au realizat activități profesionale în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state care aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, denumit în continuare Regulament, beneficiază de totalizarea perioadelor de activitate realizate în aceste state în condițiile prevăzute de acesta.

De indemnizație pentru creșterea copilului și sprijinul lunar pot beneficia persoanele sau copiii cu dizabilități, după caz, acordându-li-se:

 • Concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului încadrat în grad de handicap până la vârsta de 7 ani;
 • Program de lucru redus la 4 ore pentru unul dintre părinţi sau pentru persoana care se ocupă efectiv de îngrijirea copilului cu handicap (grav sau accentuat), până la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani, în condiţiile prevăzute de Codul muncii și o indemnizație compensatorie;
 • Sprijin lunar acordat persoanei cu handicap grav sau accentuat care nu realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistenţă socială destinate persoanelor cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3(2) ani;
 • Sprijin lunar acordat persoanei cu handicap grav sau accentuat care nu realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistenţă socială destinate persoanelor cu handicap, pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3(2) şi 7 ani.

 

Plata alocaţiei de stat pentru copii, a indemnizaţiei creştere copil şi a stimulentului de inserţie se realizează prin mandat poştal, cont curent personal sau cont de card, în funcţie de opţiunea reprezentantului legal.